Solvärme ger energisäkerhet till Europa när gaspriserna stigerEuropa är beroende av import av olja, gas och kol och energipriserna påverkas snabbt om tillgången stryps. De rekordhöga gaspriserna i Europa har även påverkat de svenska elpriserna. Nu förutser International Energy Agency att det även på medellång sikt kommer vara brist på naturgas i världen. Det innebär förändrade prioriteringar för svenska solvärmebolaget Absolicon med ett ökat fokus på Europa.

Höga framtida gaspriser gör att Absolicon ökar fokus på Europa
International Energy Agency (IEA) förutspår att det på medellång sikt blir problem med tillgången på fossil gas i världen1. I kombination med geopolitiska spänningar där gasen kan användas som politiskt verktyg ger det starka incitament för industrier och städer att byta till solvärme. 45% av all gas i Europa under 2020 kom från Ryssland via pipelines genom bland annat Ukraina2.

Investeringar i storskalig solvärme ger inte bara låga priser på energin utan också en energisäkerhet där man blir oberoende av händelser på världsmarknaden. Begreppet ”Energy security” förekommer i debatten och kommer troligen bli en viktigare aspekt när städer och industrier skall välja energi i framtiden.

Förutom höga priser på fossila bränslen är priset på i det europeiska systemet för utsläppsrätter nu nära den nivå på €100/ton som många bedömare ansett varit nödvändig för klimatomställningen. Att släppa ut ett ton koldioxid kostade under februari över €90 vilket innebär starkt minskad konkurrenskraft för kol och olja men även ökade kostnader för naturgas.

Absolicon har produktionslinepartners i Italien, Frankrike och Spanien som arbetar med att bygga upp en pipeline med installationer och som snabbt kommer kunna skala upp produktionsvolymer och installationer.

1000 miljarder kronor i investeringar
Energiorganet IRENA förutser i sin rapport ”Transforming the energy system” att världens industrier till 2050 har investerat nästan 1 trillion dollar i omställning till solvärme3. En politisk satsning kan genomföra denna omställning avsevärt fortare.

Till skillnad från många andra teknologier är storskalig solvärme färdig att rulla ut i stor skala. Städer och industrier kan förses med både värme och ånga. Värme kan lagras från sommar till vinter i säsonglager på samma sätt som idag sker i flera danska städer.

Med en gemensam satsning inom EU uppskattar Absolicon att koncentrerad solvärme i industrier och fjärrvärmenät till 2030 kan ersätta fossila bränslen motsvarande upp till 10% av naturgaskonsumtionen i Europa. Investeringarna om ca 1000 miljarder kronor skulle med dagens energipriser ha återbetalningstider mellan 2 och 8 år.

Absolicons solfångare T160 har världens högsta optiska verkningsgrad i sin klass. Solfångaren producerar värme och ånga upp till 160 grader för industri och fjärrvärme. Fem av världens största multinationella bolag har meddelat att de avser installera Absolicons solteknik och driva sina industriella processer med solvärme. Flertalet av pilotinstallationerna skall installeras redan under 2022.

I branschorganisationen Solar Heat Europe arbetar nu solvärmeindustrierna gemensamt på en plan för Europa som kommer offentliggöras inom kort med mer detaljerade mål för olika länder och sektorer.

 

1 Gas Market Report Q1 2022 including Gas Market Highlights 2021

2 Europeisk naturgasimport – Brugel

3 Transforming the energy system (irena.org), sidan 30