Ramudden: Alla har rätt till en säker arbetsplatsDe senaste tio åren har fler än 400 personer omkommit i arbetsrelaterade olyckor och flera tusen skadas varje år. Hur många av dessa olyckor hade kunnat förhindras genom bättre efterlevnad av befintligt regelverk? Oavsett om det gäller i trafiken eller i omgivningen av en byggarbetsplats så har samhällets krav ökat. Förtätningen av städer och ombyggnad av infrastruktur pågår numera på platser där många ska samsas om samma utrymme, och där det ofta finns en förväntan på att vardagen ändå ska fungera normalt samtidigt som ingen ska komma till skada.

Arbetsplatssäkerhet handlar inte bara om omtanken om de som utför arbetet utan även cyklister, bilister, fotgängare, funktionshindrade, grannar och andra som kan påverkas eller utsättas för risker på grund av arbetet. Det kräver ett angreppssätt där man i ett tidigt skede planerar in säkerheten och framkomligheten – vilket i sin tur kräver ännu mer insikt och kunskap hos beslutfattarna i samhället. Säkerhet på arbetsplatsen är inte en branschfråga. Det är en samhällsfråga.

Det finns en anledning till att hastigheten sänks runt våra väg- och byggarbetsplatser – se klippet.

Viktig fakta att ta med dig nästa gång du passerar en vägarbetsplats: En oskyddad person löper 12 procents risk att omkomma vid en påkörningshastighet om 30 km/h. Vid 50 km/h har risken ökat till hela 85 procent!  [Källa: Trafikverket, Krockvåldskurvor]

– Ramuddens affärsidé bygger på att hjälpa våra kunder att skapa säkra arbetsplatser, när och där det behövs. På så sätt kan kunderna tryggt fokusera på sin kärnverksamhet – att reparera, underhålla och bygga nytt. I vår service ingår bland annat att utforma, utrusta och bemanna dessa platser så att de klarar både arbetsmiljö- och trafiksäkerhetskraven.
Vill du veta mer om hur Ramudden arbetar? Klicka här

Hans-Olov Blom, grundare:
"Det finns i yrkets DNA"

"Jobb, utbildning, reglemente – allt går ut på att lära sig att det kan sluta illa om man är på fel plats vid fel tillfälle. Det föder en medvetenhet om att säkerheten inte är självklar; den måste planeras och prioriteras. Säkerhet och trygghet på jobbet handlar inte bara om att följa regler och lagar utan även att kulturen på jobbet har säkerhet i fokus, att arbetsplatsen genomsyras av principen om alla människors lika värde, och den lika rätten till ett tryggt och säkert jobb."

"Det här är inte bara en branschfråga
utan en samhällsfråga. Det är
därför vi engagerar oss i sakfrågan."

Det handlar om människoliv. Varje dag är tusentals gator och vägar helt eller delvis avstängda för underhåll, nybyggnation eller för att en olycka har inträffat. Varje sådan trafikavstängning kan utgöra en fara. Samma sak gäller runt byggarbetsplatser.

I vår service ingår bland annat att utforma, utrusta och bemanna dessa platser så att de klarar både.


Kontakta Ramudden