Kompetensutveckling med högskolepoängErsta Sköndal Bräcke högskola har vidareutbildat yrkesverksamma inom vård och omsorg i snart 30 år. I dag är högskolan välkänd för den som vill förkovra sig. Kurserna ges på kvartsfart och i olika pedagogiska former, vilket gör det enkelt att kombinera utbildning med sin yrkesutövning.

Utbildningarna, som lockar deltagare från hela landet och ger meriterande högskolepoäng, ges vid högskolans campus i Stockholm och Göteborg.  Utbildningar arrangeras även ute i landet direkt hos de som är i behov av kompetensutveckling.

– Yrkesverksamma får inspiration och kunskapspåfyllning, och kan direkt pröva den teoretiska kunskapen i sin verksamhet. Även i ett långsiktigt yrkesperspektiv är det meriterande och en kvalitetsmarkör att gå kurser som ger högskolepoäng, säger Anette Mimer Sjöblom. Kurserna har en utformning som gör det enkelt för deltagarna att kombinera utbildningen med sin yrkespraktik. Ofta ges även webbaserade kurser där kursdagar på campus kombineras med undervisning via en nätbaserad lärplattform.

Stort intresse från kommuner
Det är även vanligt att kommuner, myndigheter eller andra organisationer beställer utbildningar för att kompetensutveckla sin personal.

– Vid flera tillfällen har Socialstyrelsen anlitat oss för att genomföra utbildningar till personal vid socialförvaltningar runtom i landet. Vid myndighetens upphandling av vidareutbildning har våra kursförslag rönt stor framgång i konkurrens med andra universitet och högskolor och vi har fått förtroendet att ge en rad olika utbildningar, förklarar Ulf Hammare, fil. dr. och biträdande enhetschef.

Aktuella kursstarter
Existentiell vägledning, 7,5 hp

Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7,5 hp

Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå, 7,5 hp

Kreativa metoder – i handledning och för individ- och grupputveckling, 7,5 hp

Handledarutbildning med inriktning familjehem och kontaktfamiljer, 15 hp

Det biblioterapeutiska arbetssättet, 7,5 hp

Familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning, 45 hp

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 o 6:20, 15 hp

Kommande kursstarter
Styrning och legitimitet i idéburna organisationer, 7,5 hp

Socialt arbete med pojkar och unga män i våldsbejakande miljöer, 10 hp

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Ett nytt forskningcentrum bildades den 1 juli, Centrum för Civilsamhällesforskning, med målet att bli en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhälleområdet.