Nyemission: Unik drug delivery-plattform ska förbättra nya och befintliga läkemedel

Utvecklingsbolaget Nanexa som utvecklar PharmaShell®, en unik drug delivery-plattform med stor potential, bjuder nu in till en företrädesemission. PharmaShell-teknologin har unika egenskaper som är mycket attraktiva för läkemedelsindustrin och målet är att driva projekt genom klinisk utveckling mot licensiering och kommersialisering.
– Vi står inför en mycket spännande framtid, säger David Westberg, vd på Nanexa.

Läkemedelsindustrin letar ständigt efter sätt att förlänga livslängden på befintliga läkemedel. Där kommer Nanexas PharmaShell-teknologi att kunna vara en möjliggörare som kan användas för att förbättra och differentiera egenskaper hos befintliga och nya läkemedel genom långsam, kontrollerad frisättning. Nu bjuder bolaget in till en företrädesemission som ska bidra till vidare utveckling och kommersialisering.

Det finns ett flertal olika teknologier som möjliggör administrationen av långtidsverkande, injicerbara läkemedel men PharmaShells egenskaper sticker ut från mängden. I Nanexas egna produktprojekt NEX-18 och NEX-20 använder man de unika egenskaperna för att ta fram förbättrade versioner av läkemedel mot två olika typer av blodcancer, MDS respektive Multipelt Myelom, där behandlingen i dagsläget är mycket påfrestande för patienten, har allvarliga biverkningar och är väldigt kostsam.

– NEX-18 är ett bra exempel på hur vi nyttjar PharmaShells unika egenskaper för att göra en långtidsverkande beredning av azacitidin som är en mycket lättlöslig aktiv substans. Utan det tätslutande skalet som vi kan bygga runt läkemedelspartiklarna skulle de snabbt hydrolysera och brytas ner. Dessutom möjliggör PharmaShell att den initiala frisättningen kan hållas mycket låg vilket är avgörande för att kunna göra en depåberedning av en potent substans som denna, säger David Westberg

Flertal utvärderingsavtal
I april 2021 startade man den kliniska utvecklingen av NEX-18 genom en fas I-studie vid Karolinska Universitetssjukhuset för att studera farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet. Denna studie beräknas vara klar under det tredje kvartalet 2021 och samtidigt ska prekliniska studier genomföras för NEX-20 som sedan ska övergå i inledande klinisk utveckling under 2022.

Nanexa har utöver sina egna projekt ett flertal utvärderingsavtal med andra läkemedelsbolag som på licens vill skapa unika långtidsverkande produkter baserade på PharmaShell-teknologin – exempelvis AstraZeneca.

På produktionssidan har Nanexa också ingått ett samarbetsavtal med världens största tillverkare av ALD-utrustning (ytbeläggningstekniken Atomic Layer Deposition) Applied Materials, primärt för uppskalning av pilotanläggningen i Uppsala. Bolagets riskkapitalbolag Applied Ventures investerade i samband med det i Nanexa och är även med i aktuell företrädesemission.

– Vi ser deras medverkan som ett viktigt styrkebesked och ett kvitto på vår strategi. Verksamheten har utvecklats på ett fantastiskt sätt det senaste året och vi har tagit stora kliv mot att bli ett riktigt läkemedelsbolag, säger David Westberg.

Satsar på utveckling och partnersamarbeten
Företrädesemissionen om 127 miljoner kronor ska bidra till att säkra Nanexas finansieringsbehov för värdehöjande egna projekt och hjälpa bolaget att satsa ytterligare på affärsutveckling och samarbeten med befintliga och nya partnerbolag. Om företrädesemissionen fulltecknas kan bolaget besluta om en övertilldelningsemission om 24 miljoner kronor som kan riktas även till externa ägare, vilket kan möjliggöra ännu högre aktivitet med nya projekt och samarbeten.

– Vi har lagt en väldigt stark grund och står inför en mycket spännande framtid. Jag vill ta tillfället att tacka alla aktieägare för ert stöd hittills och hoppas ni vill vara en del i Nanexas fortsatta utveckling, avslutar David Westberg.

Teckningsperioden pågår till och med den 1 juli 2021.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 juni – 1 juli
Företrädesrätt till teckning: De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear, för Nanexas räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Teckningsrätter: För varje aktie i Nanexa som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 25 347 813 nyemitterade aktier, motsvarande en likvid om ca. 126,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Om företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen besluta om Övertilldelningsemissionen om högst 4 700 000 aktier med avsteg från företrädesrätten motsvarande en likvid om 23,5 MSEK.
Teckningskurs: Teckningskursen är 5,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

För mer information om företrädesemissionen, klicka här