Hemolyserade blodprov kan upptäckas direkt vid patient och därmed öka patientsäkerheten och skapa stora kostnadsbesparingar för sjukvårdenHemolys är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras korrekt. Detta tar resurser och skapar stora kostnader för sjukvården samt utsätter patienter för längre väntetider och onödiga risker. Ny svenskutvecklad teknik kan snabbt och enkelt upptäcka hemolyserade blodprover direkt vid blodprovtagningen och därmed signifikant minska dessa problem.

Hemolyserade blodprover är väldokumenterat som den globalt vanligaste felkällan inom laboratoriemedicin. Förekomsten av hemolyserade prov varierar inom sjukvården, och det är exempelvis vanligt med en hemolysfrekvens på mellan 5 och 12 procent på akutmottagningar.

Hemolyserade blodprover upptäcks i regel på sjukvårdens laboratorier, och medför då ofta en försening på 60-120 minuter i akuta situationer (längre i andra) på korrekta provsvar, då blodproverna måste tas om. Detta kan leda till allt från ökade väntetider och kostnader till att en patients tillstånd inte behandlas i tid vilket kan få kraftigt negativa konsekvenser för patientsäkerheten i enskilda fall. De totala kostnaderna för avvisade blodprov har i vetenskapliga artiklar estimerats till i medel att vara över 1000 kr per prov.

För att se de hälsoekonomiska effekterna av en implementering av Hemchecks koncept i verksamheten hänvisas till bolagets interaktiva analysmodell. Läs mer här.

Trots att det är bevisat att hemolys är vanligt även i blodgasprover och att många av de vanliga analyserna som genomförs signifikant påverkas av hemolys, så saknas inbyggd hemolyskontroll i samtliga blodgasinstrument på marknaden. Detta leder till att läkare regelbundet riskerar att basera kliniska beslut på felaktiga provsvar, eller ofta göra om analyser eller skicka kompletterande prov till laboratoriet vilket ökar ledtider och kostnader och reducerar värdet av blodgasanalysen.

Mot denna bakgrund har Hemcheck Sweden AB tagit fram ett patenterat och CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys i helblod, för att sekundsnabbt kunna identifiera och därmed direkt kunna ta om hemolyserade blodprover utan att behöva sticka patienten på nytt. Studier visar i detta sammanhang att en stor andel av såväl yngre som äldre patienter ogillar och känner obehag vid venpunktion.

Mobil, robust avläsare
Hemchecks CE-märkta test för vakuumrör och blodgassprutor detekterar sekundsnabbt hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och kvalitetssäkrar blodproverna innan de skickas på analys. Systemet är litet, robust och bärbart och kan i princip användas var och när som helst, men är särskilt värdefullt på enheter som har en hög andel hemolyserade blodprover eller där kostnaden för varje hemolyserat blodprov är hög.

Beprövat och användarvänligt system
Systemet används av kunder i olika länder och har testats med goda resultat i kliniska studier på Centralsjukhuset i Karlstad, Västerås sjukhus samt på Capio S:t Görans sjukhus.

Då det nu finns en enkel lösning på marknaden för att hantera ett så utbrett kvalitetsproblem borde sjukvården ställa tydliga krav på att hemolyskontroll skall ingå i blodgasanalyser.

Sjukvården borde även prioritera problemen med hemolys i vanliga blodprover högre, för att reducera ledtider och väntetider, minska personalens arbetsbelastning och öka vårdkvaliteten.

Som illustrerande exempel kan nämnas att om en vanlig akutmottagning har en timmes extra ledtid för att ta om prover, där 10% av relevanta blodprover behöver tas om på grund av hemolys, och 30.000 patienter tar dessa prover varje år, så innebär det extra, onödig väntetid motsvarande 125 vårddygn på akutmottagningen. Detta är belastande för patienter, personal och sjukvården och ett generellt problem som de flesta sjukhus försöker att hantera.

- Vi har visat att systemet effektivt kan identifiera hemolyserade blodprover och därmed kraftigt minska andelen hemolyserade blodprover som når laboratoriet. Men det som varit extra glädjande är att vi har fått så positiv respons från användarna där exempelvis 100% av personalen som ingick i studien på Capio S:t Göran ville fortsätta att använda vår lösning i det dagliga rutinarbetet, avslutar Joen Averstad, Vd på Hemcheck.

  • Hemcheck producerar och kommersialiserar ett unikt koncept för patientnära detektion av hemolys i venösa och arteriella blodprover. Genom att detektera hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen bidrar konceptet till en effektivare och mer patientsäker vård.
  • Bolaget grundades 2010 i Karlstad och är sedan 2017 börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market.
  • Produkterna är CE-märkta och framtagna i Sverige tillsammans med laboratorie- och sjukvårdspersonal.
  • Tekniken har patentskydd i Europa och USA.
  • Kliniska studier är genomförda med goda resultat på Centralsjukhuset i Karlstad, Västerås sjukhus samt Capio S:t Görans sjukhus.
  • Hemchecks marknad är global och antalet relevanta blodprover för Hemcheck uppgår till cirka 3 miljarder årligen.

www.hemcheck.se