Funktionsstödsförvaltningen satsar på ’flipped classroom’ och normkritik

Åsa Qvarsebo, avdelningschef LSS bostäder.

Genom nya metoder för utbildning och ett aktivt arbete med normer skapar funktionsstödsförvaltningen en mer inkluderande organisation som ännu bättre möter brukarnas behov.

Funktionsstödsförvaltningen har fått pengar från europeiska socialfonden för att under två år utveckla nya former för lärande i förvaltningen. I projektet ingår medarbetare och ledare i avdelningen LSS bostäder, där Åsa Qvarsebo är chef:
– Vi arbetar just nu med att definiera och skapa en samriktning inom avdelningen. Det handlar om allt från vilka arbetssätt och metoder vi använder till vilken kompetens vi har på våra LSS-boenden. Genom projektet får vi möjlighet att kartlägga vårt kompetensbehov i relation till olika medarbetares förutsättningar och förkunskaper.

Projektet ska använda nya former för utbildning, så att de kan anpassas efter medarbetares olika sätt att lära sig. Bland annat ska metoden ”flipped classroom” användas. Den innebär att deltagare förbereder sig inför en utbildning med hjälp av digitala verktyg – till exempel en webbutbildning. Sedan träffas alla deltagare fysiskt tillsammans med en utbildare, för att gemensamt reflektera kring innehållet.
– Jag hoppas och tror att projektet leder till att medarbetarna i avdelningens LSS-boenden får likartade förutsättningar att möta brukarnas behov. Det är detta hela vår verksamhet är till för och det är det vi hela tiden strävar efter, säger Åsa Qvarsebo.

I projektet ingår också att arbeta aktivt med normer och bemötande på arbetsplatserna.
– I vårt arbete med brukarna och det nära samarbetet medarbetare emellan är det viktigt att förstå och synliggöra vilka normer vi själva är bärare av och reflektera över hur de påverkar vårt arbete. Jag tror att vi därigenom kan skapa en mer inkluderande miljö och ännu bättre möta våra brukares behov, säger Åsa Qvarsebo.

Vill du veta mer? Klicka här

Funktionsstödsförvaltningen ansvarar för Malmö stads insatser inom LSS och socialpsykiatri. Bland annat ingår LSS-boenden, daglig verksamhet, personlig assistans, hälso- och sjukvårdsinsatser och anhörigstöd. Förvaltningen arbetar för ett meningsfullt och gott liv för personer med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning.

malmo.se/fsf
facebook.com/funktionsstod